Бедността в България

Динамика на бедността: Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

Добавена: 25.04.2016

 Половината бедни успяват да се изкачат по стълбата на доходите в обществото. Намирането на работа е основният фактор за излизане от бедност. Трайно бедните са 10% от населението.

| изтегли презентация |

| изтегли пълен текст на анализа |

Институтът за пазарна икономика изготви анализ, който проследява в динамика доходите на домакинствата в България и изследва движението между отделните доходни групи през годините. За целта са използвани персоналните данни от изследването на НСИ за доходите и условията на живот (EU-SILC), като домакинствата са разпределени в 5 групи (квинтили) според дохода им.

В първия квинтил са 20-те процента най-бедни домакинства, докато в последния, пети, квинтил са 20-те процента най-богати домакинства.

Разгледаният период е 2010-2013 г., като основен фокус е поставен върху динамиката в групата на най-бедните 20% от домакинствата в страната (1-ви квинтил). Представен е профилът на тези домакинства, които са били в групата на бедните в началото на периода – 2010 г., но са излезли от бедност до 2013 година. Изследвани са основните фактори, които са предопределили изкачването им по стълбата на доходите в обществото.

Някои от основните изводи от анализа на динамиката в подоходното разпределение:

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ

Анализът на ИПИ разкрива, че движението на домакинствата между доходните групи в България е значително. Бедността е в немалка степен динамична, тоест нейният състав се мени през годините, като около 40% от домакинствата се изкачват по стълбата на доходите и не се връщат обратно в бедност в средносрочен план. Водещият фактор е заетостта, което означава, че политиките в подкрепа на възможностите за създаване на нови работни места, в т.ч. гъвкави форми на заетост, са ключови за борбата с бедността и покачване доходите на по-бедните домакинства.

Трайната бедност обхваща около 10% от населението, което потвърждава оценките на ИПИ за лицата, живеещи в дълбока бедност. Това са лица, които изостават далеч назад спрямо доходите в обществото и при тях липсва каквато и да е динамика за излизане от бедност през годините. В тази група са концентрирани хора с много ниско образование и такива, които дългосрочно са без работа, както и определени високорискови групи - самотни възрастни, хора с увреждания, многодетни семейства в гета и др. Излизането от бедност на тези групи изисква конкретни мерки, които задължително минават през образованието и квалификацията, и стигат до по-добро таргетиране и ефективност на социалните програми. 

 

За информация:

Петър Ганев, старши икономист в ИПИ                Явор Алексиев, икономист в ИПИ

[email protected] / (02) 952 62 66                      [email protected] / (02) 952 62 66

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/

Към всички новини
Нагоре